MENU

GDPR правила

„ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК 202064441

Вашите лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 /Администратор/ със седалище: гр. София, район Илинден, ж.к. Света Троица, ул. „цар Симеон“ №o 302, бл. 324, ет. 1, ап. 2, с търговски адрес: гр. София 1715, Младост 4, ул. "Божан Ангелов", бл. 426А, вх.В, ет .1, e-mail: office@infinita-bg.com , тел. 0700 20 640.

Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена и електронен адрес /e-mail/, телефон, адрес за доставка на стока (електронен магазин) и се съхраняват за срок от 5 г., считано от датата на получаване на Вашето съгласие.

Правното основание за обработване на лични данни е Вашето изразено съгласие по недвусмислен начин.

Целта на обработката е да получавате по ел. поща информационен бюлетин относно актуални статии и събития, публикувани в сайта на Администратора www.infinita-bg.com и електронния магазин: www.store@infinita-bg.com.

Администраторът не разкрива и не предоставя по никакъв начин Вашите лични данни на обработващи лични данни и/или трета страна.

Във всеки момент Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Последицата от оттеглянето на съгласието се изразява в това, че няма да получавате нашия информационен бюлетин. Във всеки един момент Вие имате право да поискате от Администратора информация относно Ваши лични данни, с които последният разполага, съхранява и обработва.

По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете по-долу. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: office@infinita-bg.com. Следва да имате предвид, че Вие имате право да поискате от Администратора за заличи или унищожи Ваши лични данни, в случай че такива се съхраняват на хартиен носител.

В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред надзорния орган, който действа и отговаря за законосъобразното прилагане на нормативната уредба обхващаща тази материя – Комисия за защита на личните данни - КЗЛД.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839   E 23.377495

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Регламент (ЕС) 2016/679– Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679

от ........................................................................................., тел:............................................................,

/три имена/

постоянен или настоящ адрес: .............................................................................................................

e-mail:………………………………………………………………………….......................................,

в качеството си на представляващ ................................................................................................................., с пълномощно,

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

1. Право на информация

Моля, да ми бъде предоставена информация относно отнасящите се до мен /до моя упълномощител/ наследодател /ненужното се задрасква / лични данни, а именно: какви категории лични данни се обработват от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, източника им, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, срока на съхранение.

2. Право на коригиране

Моля, да коригирате обработваните от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 лични данни, както следва:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/посочват се личните данни, които не са точни, както и в какво се състои корекцията, искана от субекта на данни/

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Моля да изтриете, свързаните с мен лични данни, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441, поради следните причини /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

3.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

3.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

3.3. субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

3.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

3.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3.6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

4. Право на ограничаване на обработването.

Моля да ограничите обработването на личните данни, свързани с мен, поради едно или повече от причините, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

4.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

4.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

4.3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.4. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост на данните

Моля личните данни, свързани с мен, обработвани от „ИНФИНИТА“ ООД, ЕИК202064441 да ми бъдат предадени /да бъдат предадени на ..................................................................... в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6. Във връзка с горното искане по т. ............, моля да уведомите третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за съответното коригиране/изтриване и/или ограничаване.

 

Моля, посочената по-горе информация да ми бъде предоставена устно или на хартиен носител или в електронна форма на ел. поща: .................................................................. /ненужното се задрасква/

ПРИЛАГАМ :

1. Пълномощно. /когато се подава от пълномощник, в противен случай се задрасква/

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките от настоящото заявление, по които заявителят не упражнява съответните права към датата на подаването му, се задраскват.

 

Дата:...................... С уважение: ..........................................

гр. .........................